06 – 392 690 63 info@schooldehofakker.nl

Onderwijs

Wat biedt De Hofakker

Visie

Wij bieden onderwijs in een inspirerende omgeving in het buitengebied tussen Zutphen en Vorden.Het onderwijs van de Hofakker onderscheidt zich door de volgende uitgangspunten:

Natuurgebonden

De natuur is een geweldig voorbeeld voor kinderen, waaraan zij zich kunnen spiegelen. Op de akker van de school wordt gezaaid, gewerkt en, als alles goed verloopt, geoogst. Door buiten te werken leren kinderen niet alleen over de natuur, maar hierdoor wordt ook hun verantwoordelijkheidsgevoel ontwikkeld: planten moeten water krijgen anders verwelken ze, dieren moeten gevoerd worden anders lijden ze honger, appels moeten in de herfst geoogst worden anders vallen ze van de boom en rotten weg. Zo leren kinderen dat wat zij doen een verschil kan maken.

Antroposofisch mensbeeld

De school sluit aan bij de inzichten en ideeën vanuit de antroposofie. We zien kinderen als mensen met een eigen levensdoel. We willen hen begeleiden om innerlijk vrij, creatief en onafhankelijk te worden, vaardigheden te ontwikkelen waarmee ze hun eigen doel kunnen verwezenlijken. We benaderen kinderen vanuit hun totale ontwikkeling: hoofd, hart en handen. Wij kiezen als uitgangspunt datgene waartoe het kind op een bepaalde leeftijd in staat is. Dat betekent niet dat kinderen zelf kiezen wat ze doen. Het betekent dat leraren de ontplooiing van elk kind volgens zijn eigen aanleg begeleiden.

Kleinschalig en onafhankelijk

Om dit alles te kunnen doen, kiezen we voor kleinschalig onderwijs. De school wil daarom tot maximaal  zo’n 35 leerlingen groeien, te vedelen over 3 (combinatie)klassen. Ook kiezen we voor onafhankelijkheid en vrijheid van onderwijs en laten onze school om die reden niet financieren door de overheid. De Hofakker is wel een erkende basisschool. Ouders voldoen dus aan de leerplicht wanneer ze hun kind naar de Hofakker laten gaan.
Het onderwijs wordt afgestemd op de vragen van de leerlingen. Dat doen we omdat we er van overtuigd zijn dat kinderen op deze manier het beste kunnen ontdekken wie ze zijn, zich kunnen ontwikkelen en groeien. Ieder op zijn of haar eigen manier. We willen kinderen begeleiden om innerlijk vrij, creatief en onafhankelijk te worden en vaardigheden te ontwikkelen waarmee ze hun eigen doel kunnen verwezenlijken. Daarbij is er ook veel aandacht voor sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen.

Dit alles kunnen we alleen doen als we vrij zijn om ons eigen onderwijs in te richten.

Daarom kiezen we ervoor om onze school zelf te financieren en geen subsidie van de overheid aan te nemen. We zijn van mening dat wanneer er subsidiëring vanuit de overheid zou zijn, de vrijheid van onderwijs in de knel zou kunnen komen. Deze vorm van financiering brengt ook veel voorwaarden met zich mee, waardoor we niet meer in staat zijn werkelijk goed les te kunnen geven.
Op de Hofakker willen we naar eigen inzicht ingaan op de behoefte van de kinderen in de klas op dat moment. Hierdoor ontstaat een rijkdom in aanbod. Dit zorgt ervoor dat kinderen zich breed kunnen ontwikkelen en tevens hun specifieke interesses kunnen leren kennen. Juist het aanreiken van iets waar de leerkracht zelf ook enthousiast over is, kan bij het kind het enthousiasme voor iets oproepen.

De overheid streeft naar uniforme schoolverlaters, geïnspireerd door de economie. Wij streven naar een diversiteit aan schoolverlaters geïnspireerd door het kind!

Kleuterklas

De Hofakker heeft 1 kleuterklas voor kinderen vanaf 4 tot en met 6/7 jaar. Voor vierjarigen is er 4 dagen school, de woensdag is voor kinderen vanaf 5 jaar. Alles in de kleuterklas staat in het teken van sociaal samenzijn. Wij werken en spelen samen met elkaar. Eerbied – voor elkaar, voor de natuur en voor de omgeving – is daarbij het sleutelwoord.

De dagindeling van de kleuterklas is een ritmisch gebeuren omdat de kleuters daar het beste op gedijen. Iedere dag zijn er vaste terugkomende activiteiten, en iedere dag heeft zijn eigen vaste activiteit. Dit vaste ritme geeft de kleuters houvast, ze weten precies waar ze aan toe zijn. Naast het ritme van de dag en van de week is er ook het ritme in het jaar, met de wisselende seizoenen en jaarfeesten.
Alles is gebaseerd op het natuurlijke gegeven dat kleuters zich volop in de nabootsingsleeftijd bevinden, de juf leeft voor en kleuters bewegen mee. Zo ontstaat er een gezonde stroom waarin de kleuters meegenomen worden. In de klas wordt veel gezongen, de dag wordt begonnen en afgesloten met een spreuk en er wordt veel aandacht geschonken aan het vertellen van verhalen, en motorische beweging spelen.
Dit alles is een gezonde voorbereiding op het latere meer cognitieve leren, in de kleuterklas wordt de basis gelegd. Alles in het teken van het spelenderwijs leren. Elke dag is er dan ook voldoende tijd om vrij te spelen met zelfgekozen materialen. Iedere dag heeft een vaste activiteit zoals schilderen, brood bakken, tekenen, koken, knutselen. Dit kan onder het vrije spel zijn of na het spelen afhankelijk van de activiteit. Verschillende activiteiten worden in een gezond makend ritme aangeboden, zodat rustmomenten worden ingebouwd.
Omdat onze school zich in een buitengebied bevindt, hebben we veel buitenschool. We gaan veel naar het bos op loopafstand van de school, waar de kinderen naar hartenlust kunnen klimmen, bouwen, verstoppen en spelen in en met de natuur. Buiten worden materialen aangeboden waarmee van alles gecreëerd kan worden.
Vanwege het kleinschalige karakter van onze school is het voor de Juf mogelijk om in te gaan op de eigen ontwikkelingsweg van ieder kind. Met de oudste kleuters worden extra activiteiten gedaan als voorbereiding op de overstap naar de eerste klas. Zo wordt spelenderwijs gewerkt aan concentratie, motorische vaardigheden en leerbereidheid. De motorische ontwikkeling staat centraal in de kleuterklas, aangezien dit de basis vormt van het latere leren.
Er wordt goed gekeken of een kind schoolrijp is, of hij/ zij de overstap kan maken naar de eerste klas. Samen met ouders kan besloten worden dat een kind een jaar langer blijft om zo de kans te krijgen op eigen tempo tot schoolrijpheid te komen. Het laatste jaar in de kleuterklas wordt afgesloten met een gouden kroon.

Naast de ontwikkeling van je verstand, is het net zo belangrijk dat je je gevoel ontwikkelt en leert om zelfstandig bezig te zijn.

Lagere school

Onderwijs gaat niet alleen over de tafels uit je hoofd leren of weten wanneer je ‘vindt’ met een d of t moet schrijven. We laten kinderen namelijk zien dat het leven om zoveel meer draait dan rekenen en taal alleen. Zoals zorgen voor elkaar bijvoorbeeld. Of aandacht hebben voor cultuur en betrokken zijn bij de maatschappij. Daarom is er op een dag veel ruimte voor andere activiteiten. De dag wordt begonnen met de kinderen in een van de lokalen of buiten. In deze dagopening wordt gezongen en een spreuk gesproken passend bij de leeftijd van de kinderen. ;

Periodeonderwijs

Periodeonderwijs houdt in dat gedurende een aantal weken achtereenvolgens de eerste lesuren van de dag worden besteed aan één bepaald vak. De leerstof wordt daarbij intensiever verwerkt dan mogelijk zou zijn met uren verspreid over de dag en de week. Vaklessen als taal en rekenen worden het hele jaar door op latere uren van de dag gegeven. Het zijn lessen in de vakken waarbij een voortdurende oefening noodzakelijk is.

Praktisch werk

Dit betreft dagelijkse taken zoals dieren voeren, hokken verschonen, planten water geven, brood bakken, soep koken. Ieder krijgt hierin een taak die rouleert. Daarnaast kunnen grotere projecten aangepakt worden en zullen er ook veel handarbeid/handvaardigheid activiteiten gedaan worden. Hier krijgen kinderen ook vrije ruimte om eigen projecten aan te pakken. Naar het bos hout verzamelen, hutten bouwen, zandbak bouwen, appels plukken en sap maken, vruchten inmaken, oven bouwen, etc.

Kunstzinnige vakken

Op de Hofakker wordt veel aandacht besteed aan de ontwikkeling van de kunstzinnige vermogens. Dit zowel op gebieden als tekenen, schilderen en handvaardigheid, als op muzikaal gebied. Schilderen, vormtekenen, spraakvorming, muziek, toneel en euritmie (bewegingskunst van ritme en klank in taal en muziek) zijn de vakken die helpen de kinderen op te voeden tot zo breed mogelijk ontwikkelde mensen. De Hofakker tracht hiermee het kind op te voeden tot iemand die creatief om kan gaan met steeds veranderende levenssituaties.

Vertelstof

Regelmatig krijgen kinderen per klas een stuk uit de vertelstof te horen. Hiernaast zal er ook voorgelezen worden aan klassengroepen of aan de school. De vertelstof is zo gekozen dat hij passend is voor de leeftijdsfase waarin het kind zich bevindt. Door het vertellen van verhalen heeft het kind de mogelijkheid zich in te leven in andere tijden, personen en situaties. De vertelstof is breed en vindt zijn oorsprong in diverse culturen en in diverse fasen van ontwikkeling van de mensheid. Zo ontstaat er een brede cultuuroverdracht en maken de kinderen kennis met de diverse aspecten waaruit onze huidige cultuur is voortgekomen.

Jaarfeesten

Het is belangrijk dat de kinderen zich verbinden met het jaarritme en de wisseling van de seizoenen. Dit gebeurt door het vieren van de jaarfeesten, die een belangrijke plaats binnen de school innemen. De vier grote jaarfeesten, Michaël, Kerst, Pasen en Sint-Jan markeren de seizoenen. De jaarfeesten zoals ze op school gevierd worden, kennen naast de verbondenheid met de natuur ook een Christelijke oorsprong. Deze Christelijke beleving van de jaarfeesten doet een beroep op onze innerlijke ontwikkeling. Naast de vier grote jaarfeesten besteden we bovendien aandacht aan de volgende feesten en vieringen: Sint-Maarten, Sint-Nicolaas, de Advent, Driekoningen, Carnaval, Palmpasen en Pinksteren.

Meer weten over jaarfeesten en de achtergrond van het vrije school onderwijs?

Klik dan hier naar een overzicht van de achtergrond artikelen!

De leraren

Bianca de Ruiter

Bianca de Ruiter

Juf kleuterschool

Mijn naam is Bianca de Ruiter en sinds september 2014 ben ik kleuterjuf op de Hofakker. Zo’n zestien jaar geleden bracht ik mijn dochter naar de vrije peuterspeelzaal. Daar werd mij al snel gevraagd of ik als juffie wilde komen werken. Deze vraag heeft mij in het onderwijs doen belanden. Ik voel een natuurlijke verbinding met het jonge kind en daarom heb ik bij de lerarenopleiding Helicon ook gekozen voor de kleuterspecialisatie.

Lees verder

Tijdens mijn opleiding ben ik gevraagd een nieuwe kleuterklas te beginnen in Almere, waar ik met veel plezier 12 jaar heb gewerkt. Verschillende verschuivingen binnen het vrije school onderwijs deden mij na 12 jaar besluiten het onderwijs vaarwel te zeggen. Ik ben een prachtige bijzondere reis naar Tibet gaan maken, waar ik een nomadenschool bezocht heb. Deze kinderen hebben mijn hart gestolen en sindsdien werk ik in mijn vrije tijd voor de nomadenkinderen. Na twee jaar in een hele andere onderneming te hebben gewerkt, kwam de boerderijschool op mijn pad. Dit initiatief bleek zo goed bij mij te passen dat ik met alle plezier de omschakeling naar het onderwijs weer gemaakt heb.

De Antroposofie en het Boeddhisme zijn twee grote inspiratiebronnen en leerscholen in mijn leven en zijn voor mij de basis van al mijn handelen.En wat een ongelooflijke mogelijkheden liggen hier bij de Hofakker, om een meer natuurlijke en gezonde manier van leren aan de kinderen te kunnen bieden! De dieren en de natuur om ons heen, die zoveel levendigheid en levenskracht brengen, en als vanzelf eerbied oproepen. De groep enthousiaste mensen die samen zo een bijzondere school mogelijk maken, en met elkaar een gemeenschap vormen. De kinderen die met zoveel plezier naar school komen en zich daar met zoveel vrijheid bewegen maakt dat ik me een gezegend mens voel hier te mogen werken.

‘Juf hoor je de paarden rennen?’ Dit brengt mij er meteen op om het spelletje van de smid te doen, waarbij we nieuwe hoefijzers onder de paardenvoetjes zetten, en te zingen van het witte paard met sterren in zijn manen en maanlicht in zijn staart. Het is alsof in deze omgeving het lesmateriaal zich als vanzelf aanbiedt.

Christiaan Hartman

Christiaan Hartman

Meester basisschool

Ik ben opgegroeid in Haarlem. Toen ik 5 was verhuisden mijn ouders met het hele gezin naar een leefgemeenschap in een oud klooster in de binnenstad van Haarlem. Deze periode heeft veel voor mij betekend. Het leven in een gemeenschap, het samen werken, eten, ruzie maken, feest vieren, is iets wat me dierbaar is gebleven en wat als een rode draad door mijn leven gaat. In deze gemeenschap heb ik ook mijn enthousiasme voor het werken met kinderen ontdekt.

Lees verder

De PABO was daarom een logische stap. Aangezien ik ook op zoek was naar de dingen achter de dingen kwam ik in aanraking met de antroposofie. Na de Pabo heb ik rondgereisd en kennisgemaakt met BD-landbouw en de heilpedagogiek. Ik werkte nog twee jaar op Christoforus in Bosch en Duin voor ik het herscholingsjaar deed op Helicon en mijn eerste klas begon op de Vrije school Kennemerland in Haarlem.

De zeven jaren die nu volgden waren een grote, intensieve ontdekkingstocht die ik met mezelf en de kinderen gegaan ben. Ik ontdekte dat mijn manier van autoriteit zijn gaat via de verbinding tussen pedagoog en leerling. Ik onderzocht Gordon en geweldloze communicatie en zag daarin handvatten die dit stuk ondersteunden: Grenzen geven vanuit een natuurlijke autoriteit . Daarnaast ontdekte ik hoe wezenlijk de eigen scholing is om met de kinderen op weg te blijven. Vele jaren heb ik met Margalith Laufer gewerkt aan de nebenübungen .

Oefeningen die mij vandaag de dag nog helpen om open en met tegenwoordigheid van geest de dag te beginnen. Na mijn rondje van zeven jaar ben ik mij gaan verbinden met de landbouw en foto 1.v01de sociaaltherapie. Ik werkte ongeveer 10 jaar als werkleider op de sociaaltherapeutische boerderijgemeenschap de Beukenhof in Breda. Hierna nog 3 jaar op de Vijfsprong in Vorden. Ik deed daar veel ervaring op in het werken met dieren , mensen en natuur. Hoe gezond makend het is om in het ritme van het boerenbedrijf buiten te leven en te werken! Dit heeft voor mij de basis gelegd om na te gaan denken over een school waar kinderen zich kunnen ontwikkelen aan het bezig zijn in de natuur. Dieren en planten geven zoveel aanknopingspunten voor de ontwikkeling van kinderen. Ik ben erg blij dat ik hier mee aan de slag kan op de Hofakker en dat ik gesteund word door een groep ouders die dit willen voor hun kinderen.

Rapportage

Op de Hofakker geven wij geen cijferrapporten. Deze zeggen namelijk niets over de unieke ontwikkeling van het kind zelf, zijn creatieve en sociale vermogens, initiatiefkracht, concentratie, werkverzorging en gevoel voor ethiek. Daarom wordt aan het eind van elk schooljaar aan ouders en kind een persoonlijk getuigschrift overhandigd. Hierin wordt een beeld geschetst van de ontwikkeling van het kind en van zijn vorderingen in de diverse leervakken. Ouders en leraren kunnen de ontwikkeling van het kind met elkaar bespreken tijdens ouderbezoeken, de oudergesprekken en op de regelmatig terugkerende ouderavonden in de klas.

Aanmelden

Om je als ouder te helpen een beeld te vormen is het mogelijk oriënterende gesprekken aan te vragen. Het doel van de oriënterende gesprekken is het verstrekken van informatie om je een beeld te geven over de school, onze visie, ouderbijdragen en overige relevante informatie. Je verplicht je verder nergens toe. De oriënterende gesprekken kunnen met zowel de leerkrachten als met andere ouders gevoerd worden. 

Je kunt een oriënterend gesprek aanvragen via: info@schooldehofakker.nl

of contact opnemen met Christiaan Hartman:
Telefoon: 06 – 392 690 63.

Of laat hiernaast een bericht achter.			

Pin It on Pinterest

Share This